Ceník

10 ledna, 2012

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ceník

Obsah ukázkového ceníku.

Registrace uživatelù
Registraèní poplatky
Výpùjèní služby
Absenèní pùjèování
Prezenèní pùjèování a prezenèní služby
Upomínky
Rezervace
Náhrady škod
Meziknihovní služby
Meziknihovní výpùjèní služba v ÈR
Mezinárodní meziknihovní výpùjèní služba v ÈR
Meziknihovní výpùjèní služba pro žádající knihovny
Reprografické a jiné kopírovací služby
Kopírování dokumentù
Tiskové výstupy
Informaèní služby
Rešeršní služby
Elektronické služby
Použití PC na pracovištích knihovny (internet, Office)