Knihovní řád

10 ledna, 2012

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Knihovní řád

KNIHOVNÍ  ŘÁD

Obecní knihovny BENECKO

V souladu s § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. ( knihovní zákon ) vydáváme tento

Knihovní řád:

 I. Základní ustanovení

 Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Obecní knihovna na Benecku (dále jen „knihovna“) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a)      výpůjční služby
b)      meziknihovní služby
c)      informační služby
d)     přístup na internet

2. Služby uvedené v odst. 1, a) až c)  tohoto Knihovního řádu (dále KŘ) poskytuje   knihovna bezplatně. Za registraci čtenářů a přístup na internet účtuje knihovna poplatek (viz příloha).

3. Veškeré finanční částky (např. sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ. Případné placené služby se účtují pouze do výše skutečně vynaložených nákladů.

II.  Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

 1.  Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení a bydliště. Změnu těchto údajů je čtenář povinen knihovně neprodleně oznámit. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1.  Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato ustanovení, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat  ústně knihovníkovi.

 Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1.  Uživatel je povinen používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno restartovat počítač, měnit nastavení, kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Se souhlasem knihovníka může uživatel kopírovat na formátované diskety informace získané z internetových bází dat.
 4. Uživatel je plně odpovědný za škody, které by knihovně vznikly jeho neodbornou manipulací s výpočetní technikou a programovým vybavením včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

  III.  Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1.  Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů Národní knihovny ČR.

 Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl.5 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a)      kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b)      které je potřeba k běžnému provozu knihovny,
c)      jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení  autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
d)     které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 8

Postupy při půjčování

 1.  Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady.
 2. Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku dokumentů získaných prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
 3. Uživatel může požádat ústně o rezervaci dokumentu.

 Čl. 9

Výpůjční lhůty

 1.  Výpůjční lhůta pro půjčování knih mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta pro půjčování časopisů mimo knihovnu je 2 týdny. Výpůjční lhůta může být na žádost čtenáře prodloužena, požádá-li o to uživatel před  jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.
 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

 1.  Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1.   Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 3. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.
 4. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou.
 5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

    IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 12

Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu
 2. .O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

                                                                  Čl. 13

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

Vymáhání nevrácených výpůjček:

knihovna vymáhá upomínkami vrácení dokumentů. Po třech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

 

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a jeli to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.
 2. Nedílnou součástí Knihovního řádu je příloha.
 3. Ruší se předchozí Knihovní řád.
 4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.